Redegørelse for samfundsansvar 2018, jf. årsregnskabslovens § 99a

Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99a

Denne redegørelse udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport for 2018, der dækker perioden 1. januar – 31. december 2018.

Som entreprenørvirksomhed er vi i K.G. Hansen & Sønner a/s involveret i byggeprocesser i alle byggeriets faser, hvad enten det er som totalentrepriser, hovedentrepriser, fagentrepriser eller i partnering.  Uanset hvilken fase af byggeriet vi er involveret i, udføres beton- og murerentrepriser som udgangspunkt som egenproduktion. 

K.G. Hansen & Sønner a/s er grundlagt på et princip om ordentlighed i udførelsen af byggerier, der er brudt yderligere ned på fire urokkelige værdier:

  • Vi udviser respekt
  • Vi er ansvarlige
  • Vi er troværdige
  • Vi har en høj faglighed

Med vores omkring 150 medarbejdere og mere end 100 års erfaring er K.G. Hansen & Sønner a/s en stor og vigtig virksomhed i markedsområdet. I K.G. Hansen & Sønner a/s er vi bevidste om, at vi igennem vores forretningsmodel med anvendelse af et større antal underentreprenører og væsentlige indkøb af materialer har en væsentlig social påvirkning i relation til menneskerettigheder og arbejdsforhold. 

K.G. Hansen & Sønner a/s har som entreprenør en væsentlig social påvirkning på menneskerettigheder i forhold til arbejdsforhold for underentreprenører og leverandører, og for egne medarbejdere i forhold til sikkerhed på arbejdspladsen. I byggefasen og i produktionen af færdigbeton er den væsentlige miljømæssige påvirkning knyttet til energiforbrug og affaldshåndtering.

 

Sociale forhold og medarbejderforhold

Politik og risici

Medarbejderne er byggestenene i virksomheden, og det er vigtig for K.G. Hansen & Sønner a/s, at der er udviklingsperspektiver i de jobs, som vi tilbyder, og at medarbejderne forstår og udlever virksomhedens værdisæt, hvilket der også bliver lagt vægt på ved ansættelse og oplæring af nye medarbejdere. I K.G Hansen & Sønner a/s er vi bevidste om, at man ved at sikre glade medarbejdere også kan sikre glade kunder. At mange medarbejdere har haft 25 og 40 års jubilæum er et eksempel på, at vi i K.G. Hansen & Sønner a/s gør en dyd ud af at sikre en attraktiv arbejdsplads og fastholde vores medarbejdere.

De væsentligste risici forbundet med medarbejderforhold og sociale forhold vurderes at være forbundet med arbejdet på byggepladserne og med fremstilling og levering af færdigbeton, hvor der kan forekomme ulykker i forbindelse med det fysiske arbejde. For at håndtere denne risiko og sikre, at der arbejdes systematisk med at reducere risikoen for arbejdsulykker, har K.G. Hansen & Sønner a/s fastlagt en arbejdsmiljøpolitik, som er nedfældet i medarbejderhåndbogen. K.G. Hansen & Sønner a/s har et mål om nul ulykker og har løbende fokus på at lære af ”nærved-ulykker” for derigennem at forebygge ulykker fremadrettet.

Ved igangsætning af nye projekter sætter K.G. Hansen & Sønner a/s som krav, at projektorganisationen gennemfører et opstartsmøde, hvor der ud over en gennemgang af projektet blandt andet som minimum også gennemføres en arbejdspladsvurdering og foretages en gennemgang af Plan for Sikkerhed og Sundhed.

 

Handlinger og resultater

Der er i 2018 registreret 3 arbejdsulykker (3 ulykker i 2017). Ved ulykker bliver der foretaget et eftersyn og en opfølgning, der har til formål at minimere risikoen for, at en lignende ulykke skulle ske igen.

I 2018 har der yderligere været foretaget en APV-undersøgelse blandt selskabets funktionærstab. Der er ingen målbare resultater.

Der afholdes årligt arbejdsmiljøkonference for selskabets sikkerhedsrepræsentanter. Den senest afholdte i september 2017 var udvidet til at omfatte alle medarbejdere med særlig fokus på implementering af selskabets værdier.

For K.G. Hansen & Sønner a/s er lærlinge og elever ligeledes et fokusområde. Ved ansættelse af lærlinge og elever skelnes der ikke mellem køn, alder og baggrund. I 2018 havde vi i K.G. Hansen & Sønner a/s 8 lærlinge og elever, heraf 3 kvinder, og målet er, at hver formand mindst skal have én lærling på sit sjak. Der blev i 2018 holdt lærlingedage med introduktion til bl.a. sikkerhed. Lærlingenes formænd følger og støtter lærlingene gennem det daglige arbejde og er med til den afsluttende svendeprøve.

 

Miljø- og klimaforhold

Politik og risici

Hos K.G. Hansen & Sønner a/s bestræber vi os på løbende at forbedre affaldshåndteringen og reducere energiforbruget relativt set, således at vi minimerer den negative påvirkning på miljø- og klimaforhold. 

Ved totalentrepriseprojekter og ved tidlig inddragelse i projekteringsfasen har K.G. Hansen & Sønner a/s mulighed for yderligere at påvirke bygherrens materialevalg, og her bliver både miljø- og klimaforhold tænkt ind i projektet.

I K.G. Hansen & Sønner a/s anser vi den væsentligste miljørisiko forbundet med affaldshåndtering, særligt i forbindelse med større renoveringer af ejendomme og i forbindelse med betonaffald. Vi håndterer dette løbende ved at følge gældende regler for kildesortering af affald og genbruge betonaffaldet.

Risici for en væsentlig klimamæssig påvirkning er bl.a. forbundet med virksomhedens eget energiforbrug i byggefasen og ved produktion af færdigbeton.

 

Handlinger og resultater

I forhold til affaldshåndtering har vi i K. G. Hansen & Sønner a/s i 2018 fortsat arbejdet med at sikre at al affald bliver sorteret efter reglerne for kildesortering og at betonaffaldet bliver genanvendt. 

Som en del af energioptimeringen har vi i K.G. Hansen & Sønner a/s i 2018 fokuseret på belysningen på byggepladserne og i egne lagerhaller. På nye byggepladser er en stor del af de klassiske Halogen pærer udskiftet til mere energieffektive Natrium Halogen og LED-lyskilder. Alle lysstofrør i virksomhedens egne to lagerhaller i Grindsted er ligeledes udskiftet til LED belysning i 2018. Den konkrete energibesparelse i hallerne er ikke beregnet for 2018, men det kan oplyses, at energibesparelsen skønnes at udgøre 70%.

For yderligere at minimere energiforbruget og dermed reducere CO2-udledningen fra byggepladserne har K.G. Hansen & Sønner a/s siden 2017 benyttet sig af varmepumper. I 2018 fik alle nye skurvogne en varmepumpe og blev bedre isolerede. Desuden er der påsat automatiske dørpumper på skurbyerne og skurvognene for at spare på energien.

 

Anti-korruption og forretningsetik

Politik og risici

I K.G. Hansen & Sønner a/s tolererer vi ingen former for korruption eller bestikkelse. Love og regler skal overholdes, således at bestikkelse og korruption forhindres. K.G. Hansen & Sønner a/s modtager ikke betaling, gaver eller anden form for godtgørelse fra tredjemand, som kan påvirke eller give anledning til tvivl om upartiskhed i forbindelse med forretningsmæssige beslutninger.

Risikoen for korruption og uetisk forretningsadfærd er primært forbundet med kontakter til bl.a. offentlige myndigheder, kunder, bygherrer, underentreprenører, m.v.

 

Handlinger og resultater

I 2018 fortsatte vi i K.G. Hansen & Sønner a/s vores praksis med at sikre, at uddeling af sponsorater og donationer altid har fire øjne på og godkendes af ledelsen. Der blev i 2018 ikke registreret nogle former korruption, bestikkelse eller brud med K.G. Hansen & Sønner a/s’ forretningsetiske grundlag.

For bl.a. at minimere risici relateret til menneskerettigheder, miljøforhold og korruptionsmæssige forhold hos medarbejdere, underentreprenører og leverandører, vil K.G. Hansen & Sønner a/s i 2019 vurdere muligheden for at udarbejde en Code of Conduct, som samarbejdspartnere skal efterleve.

 

Menneskerettigheder

Politik og risici

For K.G. Hansen & Sønner a/s er det vigtigt, at både vores egne medarbejdere samt underentreprenørers og leverandørers medarbejdere arbejder under ordentlige forhold og i henhold til gældende lovgivning.

K.G. Hansen & Sønner a/s støtter op om og respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder som formuleret i FN’s Menneskerettighedserklæring og de internationalt anerkendte arbejdstagerrettigheder som specificeret i den internationale arbejdsorganisation kernekonventioner.

For K.G. Hansen & Sønner a/s er de væsentligste risici relateret til menneskerettigheder i forhold til arbejdsforhold blandt underentreprenører.

 

Handlinger og resultater

I K.G. Hansen & Sønner a/s benytter vi i høj grad en fast kreds af underleverandører, som vi har entreret med igennem flere år, og som kender kerneværdierne i K.G. Hansen & Sønner a/s.

I 2018 fortsatte vi i K.G. Hansen & Sønner a/s med at sikre, at underentreprenører og deres eventuelle udenlandske medarbejdere og udenlandske underentreprenører skal have underskrevet RUT, for på den måde at kunne sikre, at tilstedeværelsen og ansættelsesforholdene i enhver henseende overholder dansk lovgivning. Der blev i 2018 ikke konstateret brud på denne praksis.

Når vi i K.G. Hansen & Sønner a/s arbejder for bygherrer, der har specifikke krav relateret til arbejdsforhold mv., sikrer K.G. Hansen & Sønner a/s, at dette bliver kommunikeret videre til og tiltrådt af underentreprenører og leverandører på projektet.

For bl.a. at minimere risici relateret til menneskerettigheder, miljøforhold og korruptionsmæssige forhold hos medarbejdere, underentreprenører og leverandører, vil K.G. Hansen & Sønner a/s i 2019 vurdere muligheden for at udarbejde en Code of Conduct, som væsentlige samarbejdspartnere skal efterleve.

PDF udgave af "Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99a":   Klik her